top of page

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi

z 1305 roku. Wydaje się jednak, że usytuowanie wioski na niewielkim wzniesieniu, tuż przy rzece Dramie, a jednoczenie na szlaku prowadzącym

z Krakowa przez Bytom i Koźle do Wrocławia (tzw. „via regia”) stanowiło dogodną lokalizację na istnienie wczesnośredniowiecznej strażnicy lub stanicy. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Kamieńcu pochodzi z 1451 roku.

W dokumencie kanonika katedralnego Pawła

z Krakowa z 7 czerwca tegoż roku znajduje się zapis mówiący o śmierci proboszcza Mikołaja

z „Kamyenz”.

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 1413 rok

HistorycznePKam20.jpg
HistorycznePKam13.jpg

W czasie wizytacji parafii w 1679 roku zapisano, że kościół w Kamieńcu poświęcono w 1413 roku. Według historyków sztuki początków obecnego kościoła należy się doszukiwać ok. 1487 roku. W latach 1498 - 1499 mieszkańcy w Księżym Lesie zbudowali kościół pw. św. Michała Archanioła, nie wiadomo jednak, czy dla kościoła tego był przewidziany samodzielny proboszcz, jak wskazywałby spis świętopietrza z 1447 roku. Około 1570 roku oba kościoły znalazły się w rękach protestanckich. Pozostałością po tamtych czasach jest wmurowany w ścianę prezbiterium nagrobek dwojga dzieci z rodziny Sedlnickich: Jana (zmarłego w 1573 roku) i Małgorzaty (zmarłej dziesięć lat później). Na początku XVII wieku Kamieniec, Karchowice i Księży Las zostały przyłączone do luterańskiej parafii w Zbrosławicach. W 1629 roku parafia w Kamieńcu stała się znów katolicka. Kościół parafialny poddano gruntownym remontom w latach 1860 - 1870, 1939 i po pożarze w 1986 roku. W 1905 roku kościół w Księżym Lesie powiększono o murowane wejście. W 2015 roku wykonano remont drewnianej konstrukcji elewacji południowej kościoła, w ramach którego konieczna okazała się całkowita rekonstrukcja bocznej kaplicy z XVIII wieku.

 

Budynek plebanii został wybudowany w latach 1883 - 1889 przez mistrza budowlanego P. Walthera z Pyskowic. Od końca XVII wieku w Kamieńcu znajdował się niewielki przytułek dla biednych. W 1901 roku hrabia Rudolf Strachwitz ufundował prywatny szpital („Rudolf-Spital”), do którego sprowadzono siostry boromeuszki z Trzebnicy.

HistorycznePKam14.jpg
HistorycznePKam21.jpg
HistorycznePKam5.jpg
HistorycznePKam10.jpg
HistorycznePKam8.jpg
HistorycznePKam6.jpg
HistorycznePKam2.jpg
HistorycznePKam7.jpg
HistorycznePKam22.jpg
HistorycznePKam15.jpg
DSC_0005.JPG
TerazPKam1.jpg
HistorycznePKam12.jpg
HistorycznePKam16.jpg
DSC_0013.JPG

ODPUSTY:

 1. w kościele parafialnym: 24 czerwca (najbliższa niedziela)

 2. w kościele filialnym: 29 września (ostatnia niedziela września)

 

WIECZYSTA ADORACJA:

 1. w Kamieńcu: 10 grudnia

 2. w Księżym Lesie: 7 lipca

 

PORZĄDEK MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:

 • w Kamieńcu: 7:00, 11:00

 • w Księżym Lesie:  9:00

w dni powszednie:

 • w Kamieńcu: 18:00

 • w Księżym Lesie w piątki: 17:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1345,

       KAMIENIEC 779, KSIĘŻY LAS 431, ŁUBKI 135

HistorycznePKam18.jpg

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

 1. Kamieniec:  Polna, Parkowa, Kwiatowa, pl. Wiejski, Sadowa, Sosnowa, Tarnogórska, Wiejska, Przy Lesie

 2. Kamieniec - Nierada: Hutnicza, Tarnogórska

 3. Boniowice: Gliwicka

 4. Księży Las: Jasionowa, pl. Wiejski, Tylna, Wiejska, Nowa,

 5. Łubki: Chabrowa, Wiejska, Stokrotek

 6. Łubki - Kolonia: Chabrowa

INNE KOŚCIOŁY: filialny pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie

HistorycznePKam3.jpg
HistorycznePKam1.jpg
HistorycznePKam9.jpg

CMENTARZE:

 1. parafialny w Kamieńcu - przy kościele

 2. parafialny w Księżym Lesie - przy kościele

 

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY

                            PARAFII W KAMIEŃCU:

               

ks. Johannes Koske (1881–1923)

ks. Paweł (Paul) Kalus (1923–1958)

ks. Alfons Stiller (1958) - tymczasowy administrator

ks. Alfons Otto (1958–1970)                                ks. Alfons Rymer (12.1970–03.1971) - proboszcz Zbrosławic, tymczasowy administrator

 

                        † ks. Norbert Bieniek (1971–1976)                                               ks. Józef Rudek (1976–1984)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 † ks. Konrad Czaplok (1984 - 2001)                                   † ks. Franciszek Jędrak (2001 - 19.12.2015)

 

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

           

            ks. Stefan Liszka - 1983

            o. Marian Pyka OFM - 1998

           

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

           

            s. Elżbieta Perlak CSS (Zgrom. Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia) - 2005

01. 25.05_edited.jpg
13 maja 1973 r_edited.jpg
08 maja 1977 r_edited.jpg
002_edited.jpg
17 maja 2015 r_edited.jpg
ks_edited.jpg

fotografia otrzymana od Ks. Proboszcza 

Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:

            Ks. FRANZ HONKI († 01.01.1870).

 

            Urodził się 29 maja 1809 roku w Gliwicach. Po ukończeniu studiów teologicznych i formacji pastoralnej w alumnacie wrocławskim otrzymał święcenia kapłańskie 14 kwietnia 1833 roku.  W zapisach metrykalnych kamienieckiej parafii figuruje już od 16 kwietnia 1839 roku,  tytułując się administratorem parafii.

Było to zapewne związane z nieuregulowaną sytuacją jego poprzednika, który ubiegał się o stanowisko proboszcza w Radzionkowie.  Stosowny dekret

na proboszcza parafii wydano 30 stycznia 1843 roku,

chociaż w zapisach  metrykalnych ks. Honki określał siebie jako proboszcza

od 9 maja 1840 roku. W parafii   posługiwał przez 31 lat, w tym  przez 27 lat

jako proboszcz. Około 1860 roku patronował gruntownej przebudowie kościoła parafialnego, poszerzając go o nową część nawy i kruchtę.  Założył bractwo trzeźwościowe (działające w latach 1844–1847) i bractwo NMP, które

w 1881 roku ks. KOSKE zreorganizował i przekształcił w bractwo różańcowe.

Zmarł w  Kamieńcu 1 stycznia 1870 roku o godz. 21.00 wieczorem.

Przeżył 60 lat i 7 miesięcy. Został   pochowany w Kamieńcu 4 stycznia 1870 roku.

Od stycznia do kwietnia 1870 roku jako tymczasowy administrator figuruje

w księgach ks. SCHNEIDER, ale nic więcej o nim nie  wiadomo. Trudno także zidentyfikować kapłana na podstawie zachowanych schematyzmów.

DSC_0039.JPG
DSC_0038.JPG

            Ks. PAWEŁ (PAUL) KALUS († 19.05.1958).

 

            Urodził się 29 czerwca 1889 roku w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1914 roku we Wrocławiu. Początkowo został oddelegowany

do Kamieńca w charakterze wikariusza. Pierwszy zapis

w księgach metrykalnych pochodzi z 29 lipca 1923 roku. Dekret proboszczowski wszedł w życie 26 lutego 1924 roku, chociaż już od stycznia tegoż roku

w kamienieckich zapisach metrykalnych ks. Kalusa określa się proboszczem.

Jak jego poprzednicy, patronował gruntownej przebudowie kościoła parafialnego (instalacja elektryczna). Remont zakończono malowaniem kościoła w 1939 roku.

Razem z wiernymi zaadaptował budynek starej szkoły na potrzeby domu związkowego (Jugendheim). W parafii założył bibliotekę ludową, do której księgozbiór ufundował hrabia STOLBERG-STOLBERG. Wspierał działalność misyjną Kościoła poprzez prowadzenie parafialnej grupy misyjnej

pw. św. Franciszka Ksawerego. W 1937 roku powołał parafialną grupę Caritas. Chętnie korzystał z modnych wówczas pomocy katechetycznych: albumów, przeźroczy na błonie filmowej i  płytkach szklanych. Do końca życia wspierał swoją posługą wiernych z Kamieńca. W ostatnich miesiącach życia poważnie chorował. Władza duchowna z Opola przydzieliła do  parafii ks. ALFONSA STILLERA, który jako wikariusz w Zbrosławicach miał dodatkowo chorego kapłana. Ks. Paweł Kalus zmarł na udar mózgu 19 maja 1958 roku.  

Został  pogrzebany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

            Ks. KONRAD CZAPLOK († 25.09.2003).

 

            Urodził się 21 listopada 1937 roku w Zabrzu. Sakramenty chrztu,

I Komunii Świętej i bierzmowania otrzymał w parafii św. Andrzeja w Zabrzu,

a od 1950 roku jego rodzina mieszkała na terenie parafii św. Anny w Zabrzu.

Po zdaniu egzaminów maturalnych w III LO  w Zabrzu w 1954 roku początkowo studiował na Politechnice Śląskiej, a od 1954 do 1958  pracował w biurze zarobkowym (rachunkowym) przy kopalni „Ludwik”

i w latach 1958–1964 w podobnym biurze

przy kopalni „Miechowice”. W 1964 roku wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 roku w Opolu. Jako wikariusz posługiwał

w Ligocie Turawskiej, Gliwicach (parafia św. Piotra i Pawła), Dobrodzieniu,

Starych Budkowicach, Starych Siołkowicach i w Zabrzu — w parafii św. Jadwigi.

W 1979 roku został  mianowany proboszczem w Moszczance, a 11 stycznia 1984 roku został ustanowiony  proboszczem w Kamieńcu (dekret wszedł w życie

21 stycznia 1984 roku). Po 17 latach posługi proboszczowskiej, ze względu

na zły stan zdrowia, przeszedł na emeryturę. Stosowny dekret wydano 7 czerwca 2001 roku, a wszedł on w życie 1 września 2001 roku. Ks. Czaplok  

nadal posługiwał w Kamieńcu, gdzie zmarł 25 września 2003 roku.

DSC_0050.JPG
bottom of page